Kosten basiszorg

 

vergoeding

Kosten basiszorg

Kosten Generalistische GGZ.

Psychologische zorg wordt vergoed door uw ziektekostenverzekering en zonder een eigen bijdrage. De kosten voor psychologische zorg kunnen wel onder het  verplicht eigen risico vallen (2020 €385 ) hieronder vindt u de verschillen

Voor lichte problematiek zal u door uw huisarts / POH GGZ behandeld worden. De kosten voor deze behandeling komen niet ten laste van uw eigen risico.

Indien uw klachten ernstiger zijn dan volgt een verwijzing naar de psycholoog. De kosten van de psycholoog worden vergoed door uw ziektekostenverzekering. De kosten voor psychologische zorg in de generalistische basiszorg vallen wel onder het  verplicht eigen risico. Het aantal vergoede gesprekken hangt af van de ernst van de klachten. In de dagelijkse praktijk zien we de kosten voor behandeling nooit meer worden dan het verplicht eigen risico omdat de meerkosten van het product worden vergoed door de zorgverzekering.

Zonder verwijzing geen vergoeding

 De huisarts kan altijd verwijzen, bedrijfsartsen en jeugdartsen meestal ook, medisch specialisten niet altijd. Doorgaans zal de huisarts voorafgaande aan de intake de verwijzing naar ons versturen. Als u op eigen initiatief komt, is het noodzakelijk dat u eerst een verwijzing krijgt van de huisarts en deze bij de eerste afspraak bij u heeft, en dat naast de (vermoede) diagnose er vermeld staat dat het om een verwijzing naar de Generalistische Basis GGZ gaat.

voorbeeld 1

Het bereft een 28 jarige vrouw met milde panieklachten. Mevrouw is verwezen door de huisarts met paniekklachten. De klachten komen overeen met product 'middel' en de psycholoog zal aan het einde van ongeveer 7 behandelingen (€ 853,38) declareren aan de zorgverzekeraar. Mevrouw had eerder geen andere kosten gemaakt voor haar gezondheid. De kosten voor deze behandeling die voor rekening komen van mevrouw betreft haar eigen risico ( €385).

Voorbeeld 2

Het betreft een 52 jarige man met ziektevrees. Meneer heeft in 2018 al een keer de Spoedeisende Hulp hiervoor bezocht. Door deze kosten is zijn eigen risico reeds betaald.  Meneer is verwezen door de huisarts voor een behandeling van de angstklachten. De klachten komen overeen met product 'intensief' en de psycholoog zal aan het einde van ongeveer 10 behandelingen (  1383,65) declareren aan uw zorgverzekeraar. De kosten voor deze behandeling worden vergoed en omdat het  eigen risico reeds betaald heeft worden er door de zorgverzekering verder  geen kosten meer in rekening gebracht aan meneer.    

U kunt aan de hand van uw klachten ingedeeld worden in de volgende zorgzwaarteproducten:

Kort    Dit zorgproduct bestaat uit 294 minuten psychologische zorg wat in de meeste gevallen overeen komt met 3-4 zittingen*. Het klachtenprofiel is overwegend problematiek van lichte ernst, waarbij sprake is van een laag risico, een enkelvoudig beeld of eventueel lage complexiteit en aanhoudende of persisterende  klachten. 

Middel     Dit zorgproduct bestaat uit 495 minuten psychologische zorg wat in de meeste gevallen overeen komt met  7 zittingen*. Het klachtenprofiel bestaat uit overwegend problematiek van matige ernst, waarbij sprake is van een laag tot matig risico, een enkelvoudig beeld of eventueel lage complexiteit en de duur van de klachten beantwoordt aan de criteria uit de richtlijn voor het betreffende ziektebeeld.

Intensief     Dit zorgproduct bestaat uit 750 minuten psychologische zorg wat in de meeste gevallen overeen komt met  11 zittingen*. Het klachtenprofiel bestaat uit overwegend ernstige problematiek waarbij sprake is van een laag tot matig risico, een enkelvoudig beeld of eventueel lage complexiteit en de duur van de klachten beantwoordt aan de criteria uit de richtlijn voor het betreffende ziektebeeld.

Het zorgaanbod van kort, middel en intensief kenmerkt zich door:
•    Eerste diagnostiek o.b.v. screeningsinformatie vanuit basiszorg.
•    Generalistische karakter van diagnostiek en behandeling
•    Disfunctioneren en lijdensdruk (persoonlijke ziektelast), verwachte effectiviteit van behandelen en inschatting risico recidive en/of verergering is leidend.
•    Matched care bij doorverwijzing.
•    ROM en indicatietoetsing met als doel goede zorg voor de cliënt.
•    Nazorg, ondersteuning en terugvalpreventie

Chronisch    Dit zorgproduct bestaat uit 750 minuten psychologische zorg dat overeen komt met 10 zittingen*. Dit product is voor cliënten met instabiele of stabiele chronische problematiek, waarbij sprake is van een laag tot matig risico. Vaak hebben cliënten een traject binnen de SGGZ achter de rug en is er veelal sprake van onderliggende persoonlijkheidsproblematiek. 

Tarieven Basis GGZ

De tarieven 2020  zijn van toepassing op zorgtrajecten die gestart zijn in 2020 De hieronder omschreven tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit en kunnen door afspraken met uw ziektekostenverzekeraar ook lager uitvallen. 

*Het aantal minuten per prestatie is de maximale directe en indirecte patiëntgebonden tijd die binnen de betreffende prestatie beschikbaar is.

**De prestatie onvolledig behandeltraject wordt in rekening gebracht indien er geen verzekerde DSM stoornis vastgesteld kan worden; binnen een behandelinzet van 120 minuten geconcludeerd moet worden dat de cliënt behandeld dient te worden in de gespecialiseerde GGZ; de behandeling vroegtijdig (binnen 120 minuten) door de cliënt wordt afgebroken.

***De prestatie OVP consult wordt in rekening gebracht voor zorg die niet tot het Basispakket op grond van de Zorgverzekeringswet behoort. Hieronder vallen in ieder geval: psychische klachten zonder DSM benoemde stoornis, aanpassingsstoornissen, relatieproblematiek, en werk gerelateerde problematiek. Voor onverzekerde zorg ontvangt u maandelijks een nota via Famed.

Alle Basis GGZ producten worden na afsluiten van het zorgtraject gedeclareerd.

Houdt u er rekening mee dat de kosten voor een gesprek meetellen voor het verplichte eigen risico. Dit is in 2020 385 euro. Dit eigen risico is niet van toepassing op kinderen en jongeren tot 18 jaar. De consulten worden rechtstreeks bij de verzekeraar gedeclareerd. Psychologie Praktijk Amsterdam heeft met alle zorgverzekeraars een contract voor basiszorg GGZ. U ontvangt een factuur voor de eigen bijdrage van uw ziektekostenverzekering of u krijgt van ons een factuur via factoringsbedrijf Famed.

Prestatiecode

18001

18002

18003

18004

18005

 

194073

Omschrijving

Basis GGZ Kort

Basis GGZ Middel

Basis GGZ Intensief

Basis GGZ Chronisch

Onvolledig behandeltraject tot 120 min.**

OVP niet-basispakketzorg Consult 60 min.***

Tarief 2020

€ 503,47

€ 853,38

€ 1.383,65

€ 1.330.98

€ 219,78

 

€ 110.27

Psychologie Praktijk Amsterdam ondersteunt de huisarts tegenwoordig ook middels POH GGZ en consultatie.

Heeft u als huisarts interesse in een POH GGZ of consultatie? neem dan contact op met onze praktijk.

Aanmelden of meer informatie?

Voor aanmelding of meer informatie over bijvoorbeeld een vestiging bij u in de buurt kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Spreekuur is dagelijks van 8.00-20.00 uur.

Op werkdagen is het secretariaat bereikbaar van 9.00 – 13.00 uur op telefoonnummer: 020 618 4243 Hierna kunt u een bericht achterlaten of stuur een email via info@psychologiepraktijkamsterdam.nl Er wordt dan binnen enkele werkdagen contact opgenomen.

In zeer dringende gevallen (niet voor het verzetten van afspraken of route informatie) kunt u op werkdagen contact opnemen met 06-24273750
in het weekend en buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met uw huisarts.

Adres

Psychologiepraktijk Amsterdam
Van Baerlestraat 13-II
1071 AM Amsterdam
 
Tel: 020 618 4243
Fax: 020 616 5851
email:  info@psychologiepraktijkamsterdam.nl
AGB 94055326