Kosten basiszorg

 

vergoeding

Kosten basiszorg

Eerstelijnspsychologische zorg heet Basiszorg GGZ.

Psychologische zorg is grotendeels opgenomen is in uw ziektekostenverzekering en zonder een eigen bijdrage . Voor lichte problematiek zal u door uw huisarts / POH GGZ behandeld worden. Indien uw klachten ernstiger zijn dan volgt een verwijzing naar de psycholoog waarbij het aantal vergoede gesprekken afhangt van de ernst van de klachten. U kunt aan de hand van uw klachten ingedeeld worden in de volgende zorgzwaarteproducten:

Kort    Dit zorgproduct bestaat uit 294 minuten psychologische zorg wat in de meeste gevallen overeen komt met 3-4 zittingen*. Het klachtenprofiel is overwegend problematiek van lichte ernst, waarbij sprake is van een laag risico, een enkelvoudig beeld of eventueel lage complexiteit en aanhoudende of persisterende  klachten. 

Middel     Dit zorgproduct bestaat uit 495 minuten psychologische zorg wat in de meeste gevallen overeen komt met  7 zittingen*. Het klachtenprofiel bestaat uit overwegend problematiek van matige ernst, waarbij sprake is van een laag tot matig risico, een enkelvoudig beeld of eventueel lage complexiteit en de duur van de klachten beantwoordt aan de criteria uit de richtlijn voor het betreffende ziektebeeld.

Intensief     Dit zorgproduct bestaat uit 750 minuten psychologische zorg wat in de meeste gevallen overeen komt met  11 zittingen*. Het klachtenprofiel bestaat uit overwegend ernstige problematiek waarbij sprake is van een laag tot matig risico, een enkelvoudig beeld of eventueel lage complexiteit en de duur van de klachten beantwoordt aan de criteria uit de richtlijn voor het betreffende ziektebeeld.

Het zorgaanbod van kort, middel en intensief kenmerkt zich door:
•    Eerste diagnostiek o.b.v. screeningsinformatie vanuit basiszorg.
•    Generalistische karakter van diagnostiek en behandeling
•    Disfunctioneren en lijdensdruk (persoonlijke ziektelast), verwachte effectiviteit van behandelen en inschatting risico recidive en/of verergering is leidend.
•    Matched care bij doorverwijzing.
•    ROM en indicatietoetsing met als doel goede zorg voor de cliënt.
•    Nazorg, ondersteuning en terugvalpreventie

Chronisch    Dit zorgproduct bestaat uit 750 minuten psychologische zorg dat overeen komt met 11 zittingen*. Dit product is voor cliënten met instabiele of stabiele chronische problematiek, waarbij sprake is van een laag tot matig risico. Vaak hebben cliënten een traject binnen de SGGZ achter de rug en is er veelal sprake van onderliggende persoonlijkheidsproblematiek. 

Tarieven Basis GGZ

De tarieven 2017  zijn van toepassing op zorgtrajecten die gestart zijn in 2017. De hieronder omschreven tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit en kunnen door afspraken met uw ziektekostenverzekeraar ook lager uitvallen. 

*Het aantal minuten per prestatie is de maximale directe en indirecte patiëntgebonden tijd die binnen de betreffende prestatie beschikbaar is.

**De prestatie onvolledig behandeltraject wordt in rekening gebracht indien er geen verzekerde DSM stoornis vastgesteld kan worden; binnen een behandelinzet van 120 minuten geconcludeerd moet worden dat de cliënt behandeld dient te worden in de gespecialiseerde GGZ; de behandeling vroegtijdig (binnen 120 minuten) door de cliënt wordt afgebroken.

***De prestatie OVP consult wordt in rekening gebracht voor zorg die niet tot het Basispakket op grond van de Zorgverzekeringswet behoort. Hieronder vallen in ieder geval: psychische klachten zonder DSM benoemde stoornis, aanpassingsstoornissen, relatieproblematiek, en werk gerelateerde problematiek. Voor onverzekerde zorg ontvangt u maandelijks een nota via Famed.

Alle Basis GGZ producten worden na afsluiten van het zorgtraject gedeclareerd.

Houdt u er rekening mee dat de kosten voor een gesprek meetellen voor het verplichte eigen risico. Dit is in 2016 385 euro. Dit eigen risico is niet van toepassing op kinderen en jongeren tot 18 jaar. De consulten worden rechtstreeks bij de verzekeraar gedeclareerd. Psychologie Praktijk Amsterdam heeft met alle zorgverzekeraars een contract voor basiszorg GGZ. U ontvangt een factuur voor de eigen bijdrage van uw ziektekostenverzekering of u krijgt van ons een factuur via factoringsbedrijf Famed.

Prestatiecode

18001

18002

18003

18004

18005

 

194073

Omschrijving

Basis GGZ Kort

Basis GGZ Middel

Basis GGZ Intensief

Basis GGZ Chronisch

Onvolledig behandeltraject tot 120 min.**

OVP niet-basispakketzorg Consult 60 min.***

Tarief 2017

€ 487,26

€ 830,23

€ 1.301,85

€ 1.201,50

€ 198,88

€ 101,03

Psychologie Praktijk Amsterdam ondersteunt de huisarts tegenwoordig ook middels POH GGZ.

Heeft u als huisarts interesse in een POH GGZ neem dan contact op met onze praktijk.

Aanmelden of meer informatie?

Voor aanmelding of meer informatie over bijvoorbeeld een vestiging bij u in de buurt kunt u contact opnemen met het secretariaat.


Op werkdagen bereikbaar van 9.00 – 11.00 uur op telefoonnummer: 020 618 4243 Hierna kunt u een bericht achterlaten of stuur een email via info@psychologiepraktijk.amsterdam. Er wordt dan binnen enkele werkdagen contact opgenomen.

In zeer dringende gevallen (niet voor het verzetten van afspraken of route informatie) kunt u op werkdagen contact opnemen met 06-24273750
in het weekend en buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met uw huisarts.

Adres

Psychologiepraktijk Amsterdam
Van Baerlestraat 13-II
1071 AM Amsterdam
 
Tel: 020 618 4243
Fax: 020 616 5851
email:  info@psychologiepraktijk.amsterdam